OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY – WYJAZDY ZORGANIZOWANE

Wyjazdy zorganizowane podlegają ogólnym warunkom współpracy uzgodnionym w ramach branży dnia 28 czerwca 2018 roku przez związek szwedzkich biur podróży i operatorów turystycznych (szw. Svenska resebyråoch arrangörsföreningen, SRF), a także ogólnym warunkom organizatora. Czytaj więcej na Warunki świadczenia usług turystycznych Sembo.

Organizator ma prawo do zastosowania warunków specjalnych odbiegających od warunków ogólnych, jeśli zastosowanie warunków specjalnych uzasadnione jest wyjątkowym charakterem podróży, specjalnymi warunkami dla danego rodzaju transportu (np. warunki rezerwacji i sprzedaży biletów na samoloty rejsowe), innymi warunkami noclegu wynikającymi z wyjątkowego charakteru podróży albo wyjątkowymi okolicznościami panującymi w miejscu docelowym podróży. Warunki specjalne nie mogą naruszać zasad obowiązujących dla wyjazdów zorganizowanych na niekorzyść podróżującego.
Warunki ogólne i specjalne stanowią część umowy.

 

1. UMOWA

 

1.1 Umowa staje się wiążąca dla wszystkich stron z chwilą, w której organizator potwierdzi na piśmie zamówienie podróżującego, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej. Organizator musi potwierdzić zamówienie podróżującego bez zwłoki. W przypadku wyjazdów zorganizowanych nie przysługuje prawo do rezygnacji.

 

1.2 Głównym podróżującym jest osoba, w imieniu której zostaje zawarta umowa. Główny podróżujący jest wymieniony jako pierwszy w dokumentach podróżnych lub w inny przejrzysty sposób. Główny podróżujący odpowiada za płatność na podstawie warunków umowy. Wszelkich zmian i rezygnacji może dokonać wyłącznie główny podróżujący. Istnieje możliwość ustaleń wyjątkowych, jeśli główny podróżujący ciężko zachoruje i nie będzie w stanie dokonać zmiany lub rezygnacji. Główny podróżujący jest odpowiedzialny za przekazanie organizatorowi poprawnych informacji rezerwacyjnych dotyczących pozostałych podróżujących objętych umową. Zwroty jakichkolwiek płatności kierowane będą do głównego podróżującego.

 

1.3 Jeśli podróżujący nie ukończył 18 roku życia i podróżuje bez opiekuna prawnego, należy o tym poinformować w chwili dokonywania rezerwacji. Niektóre podróże wymagają ukończonego wieku 18 lat. Odpowiednie informacje zostaną udzielone w chwili dokonywania rezerwacji.

 

1.4 Godziny wyjazdu oraz podróży powrotnej podane w potwierdzeniu rezerwacji mają charakter wstępny. Tak szybko, jak to możliwe, a jeśli to będzie możliwe, nie później niż 20 dni przed wyjazdem, organizator poda godziny i daty wyjazdu dla tej podróży.

 

1.5 Organizator udzieli informacji ogólnych dotyczących paszportu i wizy.

 

1.6 Organizator udzieli informacji ogólnych dotyczących zasad ochrony zdrowia w miejscu docelowym podróży.

 

1.7 Łączone podróże lub inne ustalenia ujęte zostaną w umowie wyjazdu zorganizowanego jedynie, jeśli zostaną one zarezerwowane jednocześnie z usługami ujętymi w usłudze wyjazdu zorganizowanego lub jeśli zostały sprzedane razem z innymi usługami za cenę łączną.

 

1.8 Wszelkie życzenia i usługi specjalne , jakich zażąda podróżujący, zostaną ujęte w umowie jedynie, jeśli zostaną wyraźnie potwierdzone na piśmie przez organizatora.


1.9 Podróżujący jest zobowiązany do kontroli informacji rezerwacyjnych dokumentów podróżnych niezwłocznie po otrzymaniu w celu potwierdzenia poprawności wszystkich informacji, włącznie z poprawną, zgodną z paszportami pisownią nazwisk. Wszelkie błędy należy korygować niezwłocznie. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty na podstawie rzeczywistych kosztów korekty błędnych informacji, włącznie z rozsądnym wynagrodzeniem za wszelką dodatkową pracę związaną z koniecznością ich poprawienia. Jeśli błąd powstanie z winy organizatora lub strony zatrudnionej przez organizatora, wtedy poprawki zostaną wprowadzone bez obciążenia podróżującego.

 

1.10 Główny podróżujący powiadomi organizatora niezwłocznie o wszelkich zmianach adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub innych szczegółów istotnych dla możliwości kontaktu z podróżującym przez organizatora.

 

1.11 W przypadku niektórych podróży, aby mogła się odbyć, konieczne jest zebranie minimalnej ilości uczestników. W takim przypadku podróżujący zostanie o tym poinformowany w chwili dokonywania rezerwacji.

 

1.12 Jeśli w pakiecie znajdują się bilety lotnicze, muszą one zostać wykorzystane w ramach konkretnego zamówienia. Zatem podróżujący nie może po prostu wykorzystać biletu powrotnego, jeśli zarezerwowano zarówno bilet do miejsca celowego, jak i bilet powrotny, lub też skorzystać jedynie z części trasy. Jeśli bilet nie będzie używany od początku, wszystkie pozostałe jego elementy zostaną anulowane.

 

2. CENA I PŁATNOŚĆ

 

2.1 Cena musi być podana tak, aby wyraźnie odzwierciedlała całość ceny za podróż. Cena obejmuje wszystkie usługi ujęte w umowie, a także obowiązkowe opłaty, podatki i koszty.

 

2.2 Podróżujący musi pokryć cenę za podróż do dnia podanego w umowie.

 

2.3 W chwili potwierdzenia rezerwacji organizator może pobrać pierwszą ratę (opłata rejestracyjna). Opłata rejestracyjna musi być uzasadniona w stosunku do ceny podróży oraz ogólnych okoliczności.

 

2.4 Jeśli podróżujący nie pokryje ceny za podróż zgodnie z umową, wtedy organizator ma prawo do anulowania umowy i naliczenia uzasadnionego odszkodowania.

 

2.5 O ile nie wskazano inaczej, cenę za podróż oblicza się na podstawie noclegu dla dwu osób we wspólnym pokoju dwuosobowym. W przypadku noclegu tylko dla jednej osoby w pokoju dwuosobowym lub większym przeznaczonym dla większej liczby osób organizator ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty.

 

2.6 Organizator musi także powiadomić podróżującego o wszelkich dodatkowych kosztach, jakie mogą zostać naliczone.

3. PRAWO PODRÓŻUJĄCEGO DO DOKONANIA ZMIAN I DO REZYGNACJI

 

3.1 Podróżujący ma prawo do dokonania zmian w umowie, jeśli organizator wyrazi na to zgodę. Zmiany umowy mogą pociągnąć za sobą dodatkowe koszty dla podróżnika ze strony organizatora lub osób trzecich.

 

3.2 Podróżujący ma prawo do rezygnacji z podróży. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od podróżującego zwrotu kosztów, jakie poniósł z powodu rezygnacji.
Organizator może określić zasadną standardową opłatę za rezygnację uwzględniającą czas rezygnacji. Jeśli organizator nie podał standardowych stawek za rezygnację, ma prawo do naliczenia uzasadnionej opłaty z tego tytułu.


4. PRAWO PODRÓŻUJĄCEGO DO PRZENIESIANIA UMOWY

 

4.1 Podróżujący może przenieść umowę na dowolną osobę spełniającą wszystkie warunki uczestnictwa w podróży. Takim warunkiem może być na przykład to, aby przewoźnik lub dowolna inna osoba zatrudniona przez organizatora na aktualnych zasadach zaakceptować zmianę podróżującego. Podróżujący musi powiadomić organizatora lub sprzedawcę o przeniesieniu umowy w rozsądnym czasie przed wyjazdem. Za wystarczające uznaje się powiadomienia dokonane nie później niż siedem dni przed wyjazdem.

 

4.2 Organizator może naliczyć rozsądną opłatę za przeniesienie. Opłata nie może przekroczyć kosztów, jakie cesja powoduje dla organizatora. Organizator wykaże metodę obliczania tych kosztów.

 

4.3 Przenoszący i cesjonariusz odpowiadają wspólnie wobec organizatora bądź sprzedawcy za wszystkie pozostałe płatności za podróż oraz za dodatkowe koszty spowodowane przeniesieniem.


5. ZMIANY PRZED ODJAZDEM

 

5.1 Zmiany warunków umowy
Organizator ma prawo do dokonania zmian w umowie pod warunkiem, że powiadomi podróżującego o zmianie w sposób wyraźny i zrozumiały, wykorzystując niezawodne medium łączności. Jeśli zmiana jest nieznaczna, np. niewielka zmiana godzin lotów, podróżujący nie ma prawa do obniżenia ceny czy odszkodowania. W przypadku istotnych zmian w zakresie podróży, podróżujący, o ile to możliwe, otrzyma ofertę w postaci podróży alternatywnej lub prawo do rozwiązania umowy bez opłaty za rezygnację.

 

5.2 Zmiana ceny
5.2.1 Organizator może podnieść cenę za podróż, jeśli wzrost ten spowodowany będzie zmianami cen paliw, wysokości podatków i opłat publicznych bądź kursów wymiany walut.
5.2.2 Cena za podróż może zostać podniesiona o kwotę odpowiadającą udziałowi podróżującego we wzroście kosztów, jakie ponosi organizator. Prawo do podniesienia cen przysługuje jedynie, jeśli łączny wzrost kosztów przekroczy 100 SEK na jedną rezerwację.
5.2.3 Cena podróży zostanie obniżona, jeśli koszty organizatora, z przyczyn podanych powyżej, spadną o kwotę łączną wynoszącą co najmniej 100 SEK na jedną rezerwację. Organizator może odliczyć rzeczywiste koszty administracyjne w przypadku obniżenia kosztów.
5.2.4 Organizator powiadomi podróżującego o zmianach cen jak najszybciej. Powiadomienie obejmować będzie szczegółowe wyjaśnienie zmiany oraz obliczenia.
5.2.5 Ceny nie można podnieść ani obniżyć w ciągu 20 dni przed uzgodnioną datą wyjazdu.
5.2.6 Organizator w swoich warunkach specjalnych może zrzec się prawa do podniesienia ceny zgodnie z punktem 5.2.1. W takim przypadku organizator nie musi także obniżać ceny według punktu 5.2.3.

 

5.3 Prawo podróżującego do rozwiązania umowy bez opłaty za rezygnację
5.3.1 Jeśli podróżujący chce rozwiązać umowę z uwagi na istotną zmianę, np. w przypadku wzrostu ceny o ponad 8% całości ceny za wyjazd zorganizowany, musi powiadomić o tym organizatora w rozsądnym terminie określonym przez organizatora od daty powiadomienia podróżującego przez organizatora o zmianie. Jeśli podróżujący tego nie zrobi, wtedy zostaje związany nową umową.
5.3.2 Jeśli umowa wyjazdu zorganizowanego zostanie rozwiązana, organizator zwróci całą cenę za podróż bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy.

 

5.4 Prawo organizatora i podróżującego do rozwiązania umowy w przypadku nieuniknionych i nieprzewidzianych zdarzeń
5.4.1 Zarówno organizator, jak i podróżujący mają prawo do rozwiązania umowy, jeśli przeprowadzenie wyjazdu zorganizowanego lub transport podróżujących do miejsca docelowego podróży nie będzie możliwy z powodu zdarzeń nieuniknionych i nieprzewidzianych w miejscu docelowym lub w jego bezpośrednim pobliżu. Za nieuniknione i nieprzewidziane okoliczności uznaje się przykładowo poważne problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak wojna, terroryzm, wybuch poważnych epidemii czy klęski żywiołowe. W takich przypadkach podróżujący ma prawo do rozwiązania umowy bez uiszczania opłaty za rezygnację. Jeśli organizator rozwiąże umowę zgodnie z niniejszym ustępem, podróżujący nie będzie mieć prawa do odszkodowania. W takich przypadkach podróżujący ma prawo do pełnego zwrotu kosztów zgodnie z p. 5.3.2.
5.4.2 Podróżujący nie ma prawa do rozwiązania umowy, jeśli nieuniknione i nieprzewidziane zdarzenia były powszechnie znane w chwili zawierania umowy.
5.4.3 Aby zbadać, czy zdarzenie jest natury tak poważnej, jak opisano powyżej, należy porozumieć się ze specjalistami instytucji szwedzkich lub organów międzynarodowych. Zalecenia szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych sugerujące zaniechanie podróży zawsze będą uznawane za przyczynę do rozwiązania umowy.

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA ZA REALIZACJĘ WYJAZDU ZORGANIZOWANEGO

 

6.1 Niewykonanie umowy
Jeśli usługa podróży nie zostanie wykonana zgodnie z postanowieniami umowy, organizator naprawi uchybienie w rozsądnym czasie. Jednakże, organizator nie musi naprawiać uchybienia jeśli byłoby to niemożliwe, lub jeśli pociągnęłoby za sobą nieproporcjonalne koszty. Jeśli organizator nie naprawi uchybienia, podróżujący może uzyskać prawo do obniżek cen i do odszkodowania.

 

6.2 Znaczne uchybienia
6.2.1 Jeśli już po wyjeździe nie będzie możliwe wykonanie znacznej części uzgodnionych usług, organizator, o ile będzie to możliwe, zorganizuje równorzędne lub co najmniej równorzędne alternatywy, przy czym podróżujący nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. Jeśli organizator nie będzie w stanie tego zaoferować, może zaoferować alternatywy niższej jakości w połączeniu z rozsądną obniżką cen. Podróżujący może odrzucić takie alternatywy jedynie w przypadku, gdynie można ich uznać za porównywalne z usługami zgodnymi z umową lub gdy zaoferowanej zniżki nie można uznać za rozsądną.
6.2.2 Jeśli organizator nie jest w stanie zaoferować alternatywy albo podróżujący ma prawo odrzucić takie alternatywy w myśl p. 6.2.1, podróżujący może mieć prawo do zniżki i odszkodowania.
6.2.3 W przypadku uchybień w istotny sposób wpływający na realizację wyjazdu zorganizowanego, których organizator nie naprawi w rozsądnym czasie, podróżujący może rozwiązać umowę, i może także mieć prawo do zniżek i odszkodowania.
6.2.4 W przypadkach, w których organizator nie może zaoferować alternatywy lub gdy podróżujący ma prawo do odrzucenia takich alternatyw w myśl p. 6.2.1, lub jeśli podróżujący rozwiąże umowę zgodnie z p. 5.2.3, podróżujący będzie mieć prawo do równorzędnego powrotu bez nieuzasadnionej zwłoki bez dodatkowych kosztów, jeśli wyjazd obejmuje transport, a podróżujący znajduje się w miejscu docelowym.


7. OBNIŻKI CEN I ODSZKODOWANIA

 

7.1 Obniżki cen nie są należne, jeśli organizator może wykazać, że za uchybienia odpowiada podróżujący.

 

7.2 Podróżujący nie ma prawa do odszkodowania, jeśli organizator wykaże że za uchybienia odpowiada podróżujący lub osoba trzecia nie związana ze świadczeniem usług podróżniczych ujętych w podróży zorganizowanej, lub jeśli uchybienie wynika z nieuniknionych i nieprzewidzianych zdarzeń.

 

7.3 Jeśli za uchybienie odpowiada zatrudniona przez organizatora, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności odszkodowawczej zgodnie z niniejszymi warunkami podróży jedynie, jeśli strona zatrudniona przez organizatora zostałaby zwolniona z jego obowiązku zgodnie z niniejszym warunkiem. To samo dotyczy uchybień, za które odpowiada strona związana pośrednio.

 

7.4 Prawo do odszkodowania z powodu odwołania wyjazdu przez organizatora nie istnieje, jeśli organizator będzie w stanie wykazać, że na podróż zdecydowała się mniejsza liczba osób niż minimalna grupa określona w umowie, a podróżujący został powiadomiony na piśmie o odwołaniu podróży w terminie uzgodnionym w umowie.
Informacja o odwołaniu podróży musi zostać przekazana nnajpóźniej
• 20 dni przed wyjazdem, jeśli podróż ma trwać dłużej niż sześć dni
• siedem dni przed wyjazdem, jeśli podróż ma trwać od dwóch do sześciu dni
• 48 godzin przed wyjazdem, jeśli podróż ma trwać mniej niż dwa dni.

 

7.5 Zgodnie z niniejszymi warunkami, odszkodowanie obejmuje szkody wyłącznie finansowe i szkody na mieniu. Podróżujący jest zobowiązany do ograniczenia szkód do minimum.

 

7.6 O ile zasady wyjazdu zorganizowanego i inne wiążące przepisy prawa nie stanowią inaczej, odpowiedzialność organizatora za szkody ograniczona jest do trzykrotności ceny wyjazdu zorganizowanego. Jednakże ograniczenie to nie dotyczy obrażeń ani szkód spowodowanych umyślnie lub przez zaniedbania.

 

8. ROSZCZENIA

 

8.1 Podróżujący może jedynie podnosić roszczenia odnoszące się do ustalonych usług pod warunkiem, że powiadomił organizatora lub sprzedawcę o uchybieniu w rozsądnym terminie po jego dostrzeżeniu lub po tym, kiedy powinno ono zostać dostrzeżone. Powiadomienie należy przekazać jak najszybciej, jeśli to możliwe – w miejscu docelowym podróży. W toku ustalenia wszelkich obniżeń cen i odszkodowań, data podniesienia roszczenia przez podróżującego musi zostać uznana jeśli takie powiadomienie oznaczałoby, że organizator mógłby naprawić to uchybienie.

 

8.2 W ramach wyjątku od p. 8.1 podróżujący może złożyć roszczenie, jeśli organizator lub sprzedawca dopuści się rażącego zaniedbania lub działa wbrew zasadom dobrej woli.

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODRÓŻUJĄCEGO PODCZAS PODRÓŻY

 

9.1 Wskazówki organizatora
Podróżujący jest zobowiązany do postępowania zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi realizacji podróży przekazywanymi przez operatora podróży lub inną osobę zatrudnioną przez organizatora. Podróżujący ma obowiązek przestrzegania zasad postępowania dotyczących podróży oraz pobytu a także zachowywania się w taki sposób, aby nie przeszkadzać współpodróżującym i innym osobom. Jeśli podróżujący dopuści się rażących naruszeń powyższego postanowienia, organizator może rozwiązać umowę, zaś podróżujący nie będzie miał prawa do odszkodowania ani do zwrotu kosztów.

 

9.2 Odpowiedzialność podróżującego za szkody
Podróżujący jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone organizatorowi wskutek niedbałości.

 

9.3 Odpowiedzialność podróżującego za wypełnienie formalności
9.3.1 Podróżujący jest odpowiedzialny za przestrzeganie koniecznych formalności potrzebnych do podjęcia podróży, takich jak posiadanie ważnego paszportu, wizy, szczepień ochronnych oraz ubezpieczenia.
9.3.2 Podróżujący musi przejść odprawę we wszystkich usługach transportowych ujętych w warunkach podróży zorganizowanej zgodnie z terminarzem lub z innymi wskazówkami organizatoralub przewoźnika.
9.3.3 Podróżujący jest odpowiedzialny za wszystkie koszty poniesione wskutek niedopilnowania formalności, takie jak powrót z uwagi na brak paszportu, chyba że zostało to spowodowane przez niepoprawne informacje pochodzące od organizatora lub sprzedawcy.
9.3.4 Podróżujący jest odpowiedzialny za zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez organizatora.

 

9.4 Odchylenia od umowy
Podróżujący, którzy mają zamiar postępowali sprzecznie z umową po rozpoczęciu podróży muszą powiadomić organizatora lub jego przedstawiciela.

 

10. OBOWIĄZEK ŚWIADCZENIA POMOCY PRZEZ ORGANIZATORA

 

Jeśli podróżujący ma jakiekolwiek problemy podczas podróży, organizator ma za zadanie udzielić odpowiedniej pomocy bez nieuzasadnionej zwłoki. Taką pomoc może przykładowo stanowić udzielenie informacji o usługach związanych z ochroną zdrowia, o miejscowych władzach oraz pomoc konsularna. Organizator ma prawo do naliczenia uzasadnionych opłat za taką pomoc, jeśli sytuacja zostanie spowodowana umyślnie lub przez zaniedbanie ze strony podróżującego.

 

11. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW


Strony powinny podjąć próbę polubownego rozstrzygania sporów dotyczących interpretacji lub zastosowania umowy pomiędzy sobą. Jeśli strony nie będąw stanie dojść do porozumienia, spór może rozstrzygnąć szwedzka Krajowa Izba Sporów Konsumenckich (szw. Allmänna reklamationsnämnden, ARN), skr. pocztowa 174, 101 23 Sztokholm, Szwecja, www.arn.se, lub sąd powszechny. Spór może zostać także rozstrzygnięty przez platformę internetową Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/odr.

 

Więcej informacji o prawach centralnych na mocy dyrektywy (UE) 2015/2302

 

Zgodnie z polską ustawą o wyjazdach zorganizowanych, mamy obowiązek informowania obywateli UE/ EOG o tym, jakie obowiązują wymagania wizowe dla każdego kraju docelowego. Dodatkowe informacje o tym, jakie wymagania obowiązują wobec obywateli Polski, można znaleźć na stronach informacyjnych polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Obywatele innych krajów powinni skontaktować się ze swoją najbliższą ambasadą bądź konsulatem. Jeśli dokonujesz rezerwacji w czyimś imieniu, musisz powiadomić operatora turystycznego o powyższych wymaganiach.

Sprawdź, czy nie powinieneś odnowić swojego paszportu lub złożyć wniosku wizowego.

Aby znaleźć informacje o wizach i wymaganiach stawianych w przypadku podróży do innych krajów, obywatele Polski powinni zapoznać się z informacjami zawartymi na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pod adresem https://polakzagranica.msz.gov.pl/. Ministerstwo posiada również specjalną aplikację dla turystów, którą można znaleźć na tej samej stronie.

Aby uzyskać informacje, jak długo potrwa wydanie wizy, należy skontaktować się z ambasadą kraju docelowego w państwie, którego jesteś obywatelem (obywatelką). Należy pamiętać, aby zrobić to odpowiednio wcześnie, ponieważ w zależności od docelowego kraju podróży, otrzymanie takiej wizy może zająć dużo czasu. Jeśli jesteś obywatelem innego państwa, musisz skontaktować się z najbliższą ambasadą bądź konsulatem.

Zalecamy również sprawdzenie zakresu ubezpieczenia podróżnego. Może zaistnieć potrzeba dodatkowego ubezpieczenia z tytułu utraconego lub uszkodzonego bagażu, kosztów pobytu w szpitalu i ewentualnej podróży powrotnej w przypadku choroby lub wypadku. Aby uzyskać informacje o ubezpieczeniach podróżnych, należy sprawdzić swoją polisę ubezpieczeniową lub skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Należy także pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Uprawnia ona do usług z zakresu ochrony zdrowia i usług stomatologicznych w UE, EOG oraz w Szwajcarii i można ją uzyskać w placówce Narodowego Funduszu Zdrowia. Karta jest bezpłatna.

W przypadku podróży do Rosji, na Białoruś i na Kubę konieczna jest ważna deklaracja pokrycia kosztów podróży. Więcej szczegółów można uzyskać od towarzystwa ubezpieczeniowego.

W przypadku niepełnosprawności należy przed podróżą dowiedzieć się o zasadach obowiązujących w tym zakresie. Należy skontaktować się z hotelem, aby dowiedzieć się, jakie mają udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku podróży do krajów poza Europą, należy koniecznie sprawdzić, jakie na miejscu obowiązują szczepienia ochronne. To bardzo ważne, ponieważ wiele krajów kategorycznie wymaga od turystów szczepień przeciw najbardziej powszechnym chorobom.

Szczegóły dotyczące przepisów związanych z ochroną zdrowia i wymagań dotyczących podróży do innych krajów docelowych można znaleźć tutaj:
https://gis.gov.pl/